Regulamin

Rozdział I

- Informacje ogólne

 

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

 • Usługodawcy – należy przez to rozumieć Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wielka 20 61-774 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698859, posiadającą NIP 9721245297 i REGON 302419567,
 • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy działający pod adresem http://przeswietl.pl wraz z podstronami,
 • KRSPobierz – należy przez to rozumieć serwis internetowy działający pod adresem http://krs-pobierz.pl wraz z podstronami,
 • Koncie – należy przez to rozumieć konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie, pozwalające na korzystanie z usług oferowanych w Serwisie,
 • Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807),
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art.  221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.),
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który założył Konto w Serwisie,
 • Użytkowniku Niezarejestrowanym - należy przez to rozumieć osobę, która zakupiła Raport o podmiocie bez rejestracji Konta,
 • Podmiocie – należy rozumieć podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wspólnika Osoby Prawnej oraz członka organów lub prokurenta Osoby Prawnej,
 • Osobie Prawnej – należy przez to rozumieć również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • Danych – należy rozumieć przez to wszelkie informacje na temat Podmiotów znajdujące się w Serwisie dostępne zarówno dla Użytkowników jak i Osób Przeglądających, w szczególności nazwy (firmy) Podmiotu, imienia i nazwiska Podmiotu, adresu Osoby Prawnej, osób aktualnie zasiadające w organach Osób Prawnych, strukturze udziałowej Osoby Prawnej,
 • Admistratorze Danych osobowych - należy przez to rozumieć administratora danych w rozumieniu Ustawy ODO,
 • Ustawie ODO - należy przez to rozumiec ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • Produkcie - należy przez to rozumieć Raporty Handlowe,
 • Produkcie Basic - należy przez to rozumieć bezpłatny Produkt dostępny dla Użytkownika po zarejestrowaniu Konta
 • Produkcie nonBasic - należy przez to rozumieć płatny Produkt dostępny po zarejestrowaniu Konta dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą,
 • Raporcie Handlowym - należy przez to rozumieć usługę, polegającą na udostępnieniu za pomocą Serwisu na okres 6 miesięcy od dnia odblokowania profilu Podmiotu, Danych o tym Podmiocie oraz możliwości wygenerowania i pobrania raportu o danym Podmiocie w formacie HTML oraz pobrania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Monitora Sądowego i Gospodarczego dotyczących tego Podmiotu w formacie .pdf,
 • Okresie Ważności – należy przez to rozumieć okres wskazany przy wyborze Produktu lub uzgodniony odrębnie z Użytkownikiem, przez który Użytkownik będzie miał dostęp do Produktu, przy czym Okres Ważności dla Produktu Basic rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy o dany Produktu Basic, natomiast Okres Ważności dla Produktów nonBasic rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności za dany Produkt nonBasic na rachunku bankowym Usługodawcy,
 • Limicie – należy przez to rozumieć wskazane przy wyborze Produktu lub odrębnie ustalone z Użytkownikiem ograniczenie z korzystania z Produktu,
 • Ustawie o Prawach Konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

 

§ 2. Zakres usług

 1. Zakresem świadczeń Usługodawcy wykonywanych za pośrednictwem Serwisu lub KRSPobierz jest dostarczanie Użytkownikom Produktów, będących treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Produkt Basic dostępny jest dla wszystkich Użytkowników.
 3. Produkt nonBasic dostępny jest jedynie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami i jego dostarczenie możliwe jest dopiero po wypełnieniu formularza zawierającego dane do faktury VAT lub uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą w celu określenia indywidualnych parametrów Produktu.
 4. Limit wskazany przy wyborze Produktu może być wykorzystany jedynie w Okresie Ważności.
 5. Niewykorzystany, w danym Okresie Ważności, Limit Produktu nonBasic przechodzi na następny Okres Ważności po zakupieniu Produktu nonBasic na następny Okres Ważności.
 6. Użytkownik, który wykorzysta Limit Produktu nonBasic w danym Okresie Ważności i nie zakupi nowego Produktu nonBasic otrzymuje dostęp do Produktu na poziomie Basic o ile dany Produkt występuje w takiej formie.
 7. Produkt zakupiony za pomocą jednego Konta Użytkownika nie może być przenoszony na inne Konto tego samego lub innego Użytkownika.
 8. Użytkownik może wskazać Podmiot, w którym jest zatrudniony lub którego jest właścicielem. Usługodawca przyzna takiemu Użytkownikowi dostęp do Danych tego Podmiotu, tak jakby Użytkownik ten zakupił Raport Handlowy o tym podmiocie, z tym że dostęp nie jest ograniczony sześciomiesięcznym terminem i trwa tak długo jak długo Użytkownik ma Konto w Serwisie. Dostęp przypisany jest do konkretnego Konta. Zmiana podmiotu przypisanego do danego Konta wymaga skontaktowania się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

 

§ 3. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkowników Osoby Przeglądające, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa w wersji Firefox 4, Internet Explorer 8, Chrome 8, Safari 5.1, Opera 11, lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersji 534.10, lub wyższej, silnik Gecko w wersji 2.0, lub wyżej lub silnik Trident w wersji 4.0, lub wyższej,
  • aby przeglądarka, z której korzysta Użytkownik miała włączoną obsługę Java Script
  • aby urządzenie końcowe przy pomocy którego Użytkownik korzysta z serwisu posiadało dowolne oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie plików .pdf (np. Acrobat Reader),
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Usługodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. W funkcjonowaniu Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, czyli dane informatyczne (pliki tekstowe) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu.
 5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies
  1. sesyjne - służą do podtrzymania sesji Użytkownika i są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu,
  2. stałe – służą do zbierania danych statystycznych i nie są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu.
 6. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki zmienić zakres dopuszczalnego wykorzystania plików cookies. Brak zmiany tych ustawień stanowi wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies w Serwisie.

 

§ 4. Płatność

 1. Produkt Basic jest bezpłatny. Produkt nonBasic jest płatny i dostępny jedynie dla Przedsiębiorców.
 2. Ceny Produktów nonBasic są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług w należnej stawce.
 3. Płatności za Produkt nonBasic dokonywane mogą być za pośrednictwem serwisów i systemów płatności elektronicznej.
 4. Za zakup Produktu nonBasic Usługodawca wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez Użytkownika przy wyborze danego Produktu nonBasic. Użytkownik będący Przedsiębiorcą niniejszym akceptacje otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 

§ 5 Treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu i Kont do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem i zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści bezprawnych.
 2. Wszelkie zauważone przez  Osobę Przeglądającą lub Użytkownika w trakcie korzystania Serwisu naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, należy niezwłocznie zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”. Usługodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia podejmie kroki w celu przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującym prawem.
Najpierw ustalamy pojęcia, których używamy w Regulaminie. Później opisujemy czym tak właściwie się zajmujemy i za co nie trzeba, a za co trzeba zapłacić.

Rozdział II

- Konto  Użytkownika

 

§ 6 Utworzenie Konta

 1. Użytkownik tworzy Konto za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. Na podany w formularzu adres e-mail, niezwłocznie po rejestracji zostanie wysłany e-mail weryfikujący, zawierający prośbę o potwierdzenie adresu e-mail. Potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne dla zarejestrowania Konta przez Użytkownika.
 3. Utworzenie Konta Użytkownika może nastąpić również poprzez zarejestrowanie przy pomocy portalu Facebook lub LinkedIn. W tym przypadku ust. 2 powyżej nie stosuje się
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogę elektroniczną od Usługodawcy informacji handlowych, w szczególności newslettera.

 

§ 7 Modyfikacja danych Użytkownika

Modyfikacja danych Użytkownika możliwa jest w każdym czasie, poprzez zmianę danych zawartych w Koncie Użytkownika – poprzez zakładkę „Twój Profil”.

 

§ 8 Usunięcie Konta

 1. Usunięcie Konta może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy. W takim przypadku Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy żądanie pochodzi od Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu oraz wykrycia, że jest ono wykorzystywane do działalności niezgodnej z prawem lub naruszającej interesy Usługodawcy.
 3. Jeżeli nic innego nie wynika bezpośrednio z niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca wraz z usunięciem Konta zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika i usunie je z serwera Usługodawcy.

 

§ 9 Raport handlowy bez rejestracji

 1. Za pośrednictwem KRSPobierz możliwe jest zakupienie Raportu Handlowego o pojedynczej Osobie Prawnej bez rejestracji Konta w Serwisie.
 2. Cena Raportu Handlowego jest ceną brutto i zawiera podatek od towarów i usług.
 3. Na stronie KRSPobierz osoba chcąca zakupić Raport Handlowy podaje adres e-mail, na który przesłana zostanie wiadomość elektroniczna zawierająca link za pośrednictwem którego możliwy będzie dostęp do Danych Osoby Prawnej.
 4. Po podaniu adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu z momentem kliknięcia „Kup raport i przejdź do systemu płatności” osoba chcąca kupić Raport Handlowy staje się Użytkownikiem Niezarejestrowanym w rozumieniu Regulaminu. Z tą też chwilą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Raportu Handlowego.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Do prawa odstąpienia od umowy stosują się odpowiednio zapisy § 10 ust. 6 Regulaminu.
 6. Link o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie przesłany po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 5 i po zaksięgowaniu kwoty ceny za Raport Handlowy chyba, że Użytkownik Niezarejestrowany zażąda wykonania umowy o Raport Handlowy przed upływem terminu do odstąpienia. W takim przypadku link zostanie przesłany z chwilą zaksięgowania kwoty ceny za Raport Handlowy.
 7. Zgodnie z art. 38 ust. 13) Ustawy o Prawach Konsumenta Konsument traci prawo do odstąpienia umowy z chwilą rozpoczęcia wykonywania przez przedsiębiorcę umowy o dostarczenie treści cyfrowej, jeżeli rozpoczęcie to miało miejsce na żądanie Konsumenta. W związku z powyższym w przypadku złożenia żądania o jakim mowa w ust. 6 Konsument z chwilą przesłania linku do Raportu Handlowego przez Usługodawcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas określony do upływu 6 (sześciu) miesięcy od dnia przesłania przez Usługodawcę linka umożliwiającego dostęp do Raportu Handlowego.
 9. Użytkownik Niezarejestrowany chcący otrzymać fakturę VAT za zakup Raportu Handlowego powinien zgłosić takie żądanie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu. Żądanie takie powinno zawierać co najmniej dane niezbędne do wystawienia faktury oraz adres e-mail, jaki podany został zgodnie z ust. 4, przy zakupie Raportu Handlowego.

 

W tym rozdziale są wszystkie informacje dotyczące Twojego konta użytkownika - od rejestracji po usunięcie konta. Wspominamy też możliwości zakupu raportu handlowego bez rejestracji.

Rozdział III

- Pozostałe warunki realizacji usługi

 

§ 10 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Z chwilą zarejestrowania Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest (i) dostęp do Serwisu oraz (ii) Raport Handlowy na poziomie Basic.
 2. Umowa z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą, której przedmiotem jest Produkt nonBasic zawarta jest z chwilą (i) przesłania Usługodawcy danych do faktury VAT w przypadku wybrania dostępnego Produktu nonBasic (ii) z chwilą uzgodnienia parametrów Produktu nonBasic w przypadku wybrania Produktu nonBasic, którego cechy mają być odrębnie ustalone pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. Usługodawca niezwłocznie po zawarciu umowy z Konsumentem prześle na adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej zawarcia.
 4. Umowy zawierane zgodnie z § 10 ust. 1-3, zawierane są na czas nieokreślony a ich rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu. W przypadku zaprzestania oferowania przez Usługodawcę określonych Produktów w czasie obowiązywania umowy na dany Produkt, umowa ta wygasa z chwilą upływu Okresu Ważności danego Produktu.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie § 10 ust. 1 lub 2 w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich zawarcia bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Usługodawcy lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu. Użytkownik może, ale nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
Rozdział o tym kiedy nasza umowa zaczyna działać, a kiedy przestaje.

Rozdział IV

Dane osobowe

 

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług w Serwisie zgodnie z niniejszym regulaminem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), pełniąc rolę Administratora danych osobowych.
 2. Usługodawca zapewnia, że serwer, na którym przechowywane są dane osobowe Użytkowników jest zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a fizyczny dostęp do serwera mają jedynie osoby odpowiednio upoważnione.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Użytkownikiem.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • realizowania umów z nim zawartych,
  • dostarczania zarejestrowanym Użytkownikowi informacji związanych z korzystaniem z Serwisu,
  • przekazywania informacji handlowych Użytkownikowi przez Usługodawcę – pod warunkiem wyrażenia na to zgody.
 5. Niezależnie od danych podanych osobowych przez Użytkownika, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika oraz Osobę Przeglądającą z usług Serwisu (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik lub Osoba Przeglądająca (m.in. adres IP urządzenia, z którego skorzystał Użytkownik lub Osoba Przeglądająca),
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • informacje o skorzystaniu przez Osobę Przeglądającą lub Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca zastrzega, że jest zobowiązany do udzielania informacji o danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

§ 12 Udostępnianie danych osobowych

 1. Usługodawca dochowa najwyższej staranności, by dane osobowe Użytkowników nie zostały udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom trzecim. W celu realizacji powyższego zobowiązania stosuje odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe i programowe.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe Użytkownika, będącego jednocześnie Podmiotem, zawarte w jego Koncie nie będą w żadnym przypadku łączone z treściami zawartym w Serwisie i w tym zakresie będą udostępniane jedynie na warunkach określonych w ust. 2 powyżej.

 

§ 13. Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych osobowych zawartych w Koncie Użytkownika.
 2. Żądanie wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika może zostać złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub korespondencyjnie na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności z tytułu zakupu Pakietu, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

§ 13a. Usuwanie danych Podmiotu z Serwisu

 1. Dane osobowe Podmiotu będącego osobą fizyczną przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 5) Ustawy, w związku z powyższym Usługodawca nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych Podmiotów będących osobami fizycznymi.
 2. Dane osobowe Podmiotów będących osobami fizycznymi znajdujące się w Serwisie obejmują imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej i zawodowej, pochodzą z jawnych publicznych źródeł, o których mowa w § 15 ust 1 Regulaminu i zbierane są w celu komercyjnego wspierania jawności i pewności obrotu gospodarczego, a ich przetwarzanie ma miejsce w systemie teleinformatycznym. Odbiorcami danych są Użytkownicy, Użytkownicy Niezarejestrowani i Osoby Przeglądające. 
 3. Podmiot będą osobą fizyczną ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli:
  • są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • zostały zebrane z naruszeniem ustawy,
  • są zbędne dla realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
 4. Zgodnie z art. 35 Ustawy osoba, której dane dotyczą obowiązana jest wykazać Usługodawcy, że jej dane spełniają warunki określone w ust. 3 powyżej, a więc, że są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne dla realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Samo twierdzenie osoby, której dane dotyczą, że jej dane spełniają www. warunki nie jest spełnieniem ustawowego obowiązku wykazania powyższych okoliczności. Jako przykład dokumentów, jakie wykazują zmianę wskazać można np. oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię uchwały zgromadzenia wspólników odwołującej daną osobę z funkcji członka organu spółki lub oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa.
Wszystko o Waszych danych osobowych - podchodzimy do tematu prywatności i ochrony danych osobowych bardzo poważnie.

Rozdział V

- Postępowanie reklamacyjne

 

§ 14. Zgłaszanie  i rozpatrzenie reklamacji

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do treści żądania w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, żądanie uznaje się za uzasadnione.
Co zrobić jeżeli nie będziesz zadowolony z naszego produktu?

Rozdział VI

- Postanowienia końcowe

 

§ 15. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Informacje zawarte w Serwisie pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń Podmiotów, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.
 2. Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie.
 3. Informacje o charakterze analitycznym np. powiązania pomiędzy Podmiotami, opracowywane są na podstawie informacji, o kótrych mowa w ust. 1 powyżej. Mają one charakter poglądowy i Usługodawca nie odpowiada za ich prawdziwość, kompletność i aktualność.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) i udostępnienie swojego hasła do Konta lub ustawienie hasła, którego treść łatwo zgadnąć. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy sytuacji, w której utrata hasła nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu.
 2. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie niniejsze nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami.
 3. 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z: a) mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, b) sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty, c) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów. d) drogi elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i będzie funkcjonować od 15 lutego 2016 r.. Nasz adres poczty elektronicznej to: hello@przeswietl.pl

Data ostatniej aktualizacji: 16.08.2015

Końcowe uwagi. Pamiętaj, że przykładamy najwyższą uwagę i staranność żeby nasz produkt działała bez zarzutu, ale nie podejmujemy za Ciebie decyzji w oparciu o dane pokazywane przez nas. To drobna, ale ważna różnica.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wyłącznie dla Użytkowników będących Konsumentami)